Dictionar

Dictionar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Acoperis

intreaga struc­tura por­tanta si nepor­tanta (cuprin­zand reteaua, grinzile si tra­versele), des­ti­nata acoperirii si pro­te­jarii cladirii de agen­tii atmosferici;

Alunecare de teren

deplasare lina a terenu­lui, fara a intamp­ina rezis­tenta, in urma unor mis­cari tec­ton­ice sau a eroz­i­u­nii nat­u­rale, deter­mi­nata de cauze naturale;

Aluviuni

mate­r­ial for­mat din bolo­vani, mal, nisip, pietris, adus de lichide de prove­nienta naturala;

Apa de conducta

apa scursa din insta­lati­ile de apa in urma unor avarii acci­den­tale la aces­tea. Prin insta­latii de apa se inte­leg urma­toarele: con­ducte de ali­mentare cu apa, dotari legate de reteaua de con­ducte (obiecte san­itare, arma­turi etc.), insta­latii de incalzire cu apa calda sau abur si insta­latii de stin­gere automata a incendiilor.

Asigurat

per­soana fiz­ica sau juridica, nom­i­nal­izata in con­trac­tul de asig­u­rare, care in schim­bul platii primei de asig­u­rare se asigura pen­tru riscurile pre­vazute in con­trac­tul de asig­u­rare. Este oblig­a­to­riu ca asig­u­ratul sa aiba un interes asig­ura­bil cu privire la bunurile asig­u­rate in polita.

Avalansa de zapada

masa de zapada care se desprinde de pe coasta unui munte si aluneca la vale.

Avarie accidentala

avari­erea sau dis­trugerea brusca si nepre­vazuta a unui bun, nece­si­tand repararea sau inlocuirea aces­tuia, in tim­pul func­tionarii aces­tuia sau in repaos.

Autovehicul

vehicul des­ti­nat trans­portu­lui ter­e­stru, cu excep­tia celui care cir­cula pe sine, echipat cu motor de propulsie care se deplaseaza pe drum prin mijloace pro­prii si con­form legii este supus inma­tric­u­larii. Prin exten­sie, ter­menul “autove­hicul” include remor­cile si semi­re­mor­cile, daca aces­tea fac obiec­tul asigurarii;



B

Beneficiar

per­soana desem­nata de asig­u­rat si men­tion­ata in con­trac­tul de asig­u­rare, indrep­tatita sa primeasca despagu­birea in cazul pro­duc­erii riscurilor asig­u­rate. De reg­ula, asig­u­ratul este si ben­e­fi­ciar al despagubirii.



C

Caderea aparatelor de zbor

caderea aparatelor de zbor, dar si parti ale aces­tora si obiecte trans­portate de aces­tea, cu excep­tia dis­poz­i­tivelor explozive.

Carbonizare

descom­punere ter­mica in lipsa oxi­genu­lui sau in prezenta unei can­ti­tati insu­fi­ciente de oxigen;

Cadere de corpuri

caderea acci­den­tala, pe autove­hicu­lul sau obiec­tul asig­u­rat, a unor corpuri straine (stanci, copaci, stalpi etc.), care nu fac parte din bunul asigurat;

Contractant

per­soana care incheie con­trac­tul de asig­u­rare pen­tru asig­u­rarea unor riscuri privindu-l pe asig­u­rat si se obliga fata de asig­u­ra­tor sa plateasca prima de asig­u­rare. Con­trac­tan­tul poate fi in ace­lasi timp si asig­u­rat si ben­e­fi­ciar al despagubirii.

Contract de asigurare

polita de asig­u­rare impre­una cu con­di­ti­ile gen­erale de asig­u­rare, con­di­ti­ile spe­ciale, clauzele, cerere ches­tionar, rapor­tul inspec­tiei de risc, spec­i­fi­cati­ile de asig­u­rare, supli­mentele de asig­u­rare, declarati­ile facute in scris de asig­u­rat, lista soci­etatilor din strainatate man­datate de asig­u­ra­tor sa reg­u­lar­izeze daunele in tara respectiva;

Cota de prima

val­oarea pro­cen­tu­lui ce se aplica asupra sumei asig­u­rate in ved­erea sta­bilirii primei de asig­u­rare anuale.

Cutremur de pamant

seism; mis­care put­er­nica si brusca, ori­zon­tala, ver­ti­cala sau de tor­si­une a scoartei ter­e­stre, provo­cata de dis­lo­cari sub­ter­ane, erup­tii vul­canice etc.;



D

Dauna (paguba)

prej­u­di­ciul mate­r­ial suferit de asig­u­rat in urma pro­duc­erii riscurilor asigurate;

Dauna partiala

prej­u­di­ciul mate­r­ial suferit de asig­u­rat in urma avari­erii vehiculului/ bunului asig­u­rat, ast­fel incat, prin reparare sau inlocuirea unor parti com­po­nente, vehicu­lul poate fi adus in starea ante­rioara pro­duc­erii eveni­men­tu­lui asigurat.

Dauna totala

dis­trugerea sau pierderea in intregime a bunurilor asig­u­rate, sau in asa mod incat refac­erea, repararea, inlocuirea, recon­di­tionarea sau restau­rarea par­tilor com­po­nente avari­ate nu mai este posi­bila, sau cos­tul aces­tora depas­este val­oarea bunului la data pro­duc­erii eveni­men­tu­lui asig­u­rat. In cazul autove­hiculelor, dauna totala se sta­bileste in cazul in care cos­tul reparati­ilor esti­mate pe baza de deviz ante­cal­cul sunt egale sau depas­esc un anu­mit pro­cent din suma asig­u­rata a vehicu­l­u­lui inscrisa in polita de asig­u­rare. Acest pro­cent incepe de la 75% si difera de la un asig­u­ra­tor la altul.

Dauna de consecinta

orice prej­u­di­ciu indi­rect aparut ca urmare a pro­duc­erii unui eveni­ment asig­u­rat (de exem­plu: pierdere de folos­inta, pierdere de ben­efi­ciu, scaderea val­orii dupa reparatie etc.). Daunele de con­secinta sunt de reg­ula excluse prin politele de asigurare.

Despagubire

suma pe care asig­u­ra­torul o datore­aza asig­u­rat­u­lui sau ben­e­fi­cia­ru­lui asig­u­rarii, in con­for­mi­tate cu preved­er­ile con­trac­tu­lui de asig­u­rare, pen­tru pagubele rezul­tate in urma pro­duc­erii riscurilor asigurate.

Detinator

per­soana inscrisa in cartea de identitate/ cer­ti­fi­catul de inma­tric­u­lare al autove­hicu­l­u­lui asigurat;

Dotari de serie optionale

echipa­mentele mon­tate pe vehicul, care sunt pre­vazute de pro­d­u­ca­torul autove­hicu­l­u­lui, care se mon­teaza in pro­duc­tia de serie pen­tru acea marca si model de autove­hicul, in func­tie de gradul de echipare al acestuia;

Dotari suplimentare

echipa­mentele fixe mon­tate pe autove­hicul care nu au fost pre­vazute de pro­d­u­ca­torul autove­hicu­l­u­lui sau care au alte car­ac­ter­is­tici decat dotar­ile optionale, fiind folosite pen­tru imbunatatirea con­for­tu­lui sau cal­i­tatilor autove­hicu­l­u­lui (ex. Aparatura audio-video, sis­tem de alama, car kit comu­ni­catii, DVD nav­i­ga­tor, insta­latii de aer con­di­tionat, eleroane, jenti tur­nate, bull-bar, faruri ceata, trape, antene sau oglinzi etc.).



E

Efractie

inlat­u­rarea prin dis­trugere a ori­caror obiecte sau dis­poz­i­tive ce se inter­pun intre fap­tu­itor si bunul pe care acesta inten­tioneaza sa-l sus­traga (exem­plu: ruperea, sparg­erea, demontarea dis­poz­i­tivelor de inchidere ce sunt de natura sa asig­ure secu­ri­tatea bunurilor asiguratului);

Eveniment asigurat

eveni­ment viitor, posi­bil dar incert, definit in con­di­ti­ile con­trac­tuale, care deter­mina paguba asupra bunului asig­u­rat; orice dauna pro­dusa in mod impre­viz­ibil si acci­den­tal care apare in tim­pul perioadei de asig­u­rare si in urma careia se naste drep­tul la despagubire.

Explozie

elib­er­are brusca si vio­lenta de energie ca urmare a unei reac­tii fiz­ice sau chim­ice, insotita de dez­voltare de lucru mecanic intr-un timp foarte scurt; explozia nu tre­buie sa fie nea­parat urmata de incendiu pen­tru a fi acoperita de polita de asig­u­rare. Nu se despagubesc explozi­ile cauzate de dis­poz­i­tive explozive.

Explozibili

sub­stante si pro­duse care, chiar in can­ti­tate mica, la con­tac­tul cu aerul sau cu apa in con­di­tii nor­male explodeaza sau care explodeza la actiune mecanica sau termica.



F

Fapta ilicita

fapta (actiune sau inac­tiune) cu car­ac­ter con­trar normelor legale, cauza­toarea de prejudicii;

Fenomene atmosferice

fur­tuna, grind­ina, ploaie toren­tiala, tor­nada, tromba de aer, vijelie, uragan;

Forta majora

eveni­ment impre­viz­ibil si insur­montabil, inde­pen­dent de orice con­trol al par­tii impli­cate si care deter­mina imposi­bil­i­tatea tem­po­rara ori defin­i­tiva de exe­cutare par­tiala ori totala a oblig­ati­ilor con­trac­tuale. Forta majora se dovedeste cu doc­u­mente emise de autori­tati pub­lice competente.

Furt

sus­tragerea de bunuri care s-a pro­dus prin patrun­derea in spatiul aparti­nand asiguratului.

Furtuna

per­tur­batie atmos­fer­ica nat­u­rala, man­i­fes­tata inclu­siv prin vant cu viteza cuprinsa intre 90 km/ h si 118 km/ h inclusiv;

Fransiza

suma fixa sau pro­cent din suma asig­u­rata ori apli­cat la val­oarea daunei, care ramane exclu­siv in sarcina asig­u­rat­u­lui si care se scade din despagu­birea datorata pen­tru fiecare eveni­ment asigurat.



G

Greutatea stratului de zapada/ gheatagreutatea stratului de zapada/ gheata

strat de gheata/ zapada, acu­mu­lat intr-o perioada scurta de timp, care poate deter­mina inza­peziri, rup­turi de arbori, prabusiri ale acoperisurilor, cablurilor elec­trice etc.

Greva

inc­etarea, colec­tiva si vol­un­tara, de catre salariati, a muncii, hotarata in con­di­ti­ile legii;

Grindina

pre­cip­i­tatie atmos­fer­ica for­mata din par­tic­ule de gheata.

Grupe de bunuri

ansam­blu de bunuri aparti­nand uneia sau mai multor clase/ cat­e­gorii, asigurate impreuna la o val­oare complexiva;



I

Incendiu

ardere cu flacara deschisa (foc) care s-a pro­dus in absenta unei vetre des­ti­nate aces­tui scop sau a iesit din vatra, avand forta de a se extinde prin pro­pria sa put­ere. Efec­tul cal­durii intr-un scurt cir­cuit la insta­la­tia elec­trica a autove­hicu­l­u­lui nu se con­sid­era incendiu decat daca este urmat de flacara deschisa. Unii asig­u­ra­tori acopera si car­bonizarea, par­lirea, top­irea si/ sau dega­jarea de fum/ gaze/ vapori (cu sau fara flacara); De reg­ula, se con­sid­era ca fiind daune de foc inclu­siv cele provo­cate de apa/ alte sub­stante folosite pen­tru stin­gerea incendi­u­lui ori pen­tru impiedi­carea declansarii acestuia.

Incombustibilitate

sub­stante si pro­duse care la tem­per­atura de 750 grade Cel­sius nu provoaca flacara sau reac­tie exotermica;

Indemnizatie/despagubire

suma pe care asig­u­ra­torul o achita asiguratului/ ben­e­fi­cia­ru­lui la apari­tia riscu­lui asig­u­rat, ca urmare a pro­duc­erii eveni­men­tu­lui asigurat;

Infiltratie

patrun­derea apei – din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capi­lar­i­tae sau grav­i­tatie, prin pori, fisuri sau nee­tan­si­etati – care pro­duce umezirea, patarea sau igra­sia par­doselilor, tavanelor sau peretilor cladirii;

Instalatii speciale

echipa­mente care mod­i­fica esen­tial car­ac­ter­is­ti­cile, struc­tura sau des­ti­na­tia autove­hicu­l­u­lui (plat­forme pen­tru trans­port mar­furi, fur­goane, recip­i­enti cis­terna, supras­truc­turi de inchidere a caroseriei, insta­latii frig­ori­fice, dotari speci­fice autosan­itarelor si auto­lab­o­ra­toarelor etc.). Aten­tie: aceste insta­latii spe­ciale tre­buie declarate inainte de emiterea politei.

Inspectie de risc

vizualizarea si ver­i­fi­carea starii gen­erale a autovehicului/ bunurilor asig­u­rate; in cazul autove­hiculelor se efectueaza fotografii si se com­pleteaza rapor­tul de inspec­tie de risc, in care se con­sem­neaza: dotar­ile, starea de intretinere, con­for­mi­tatea doc­u­mentelor de iden­ti­tate ale vehicu­l­u­lui cu datele inscrise pe autovehicul.

Inundatie

acoperirea unei por­tiuni de uscat cu apa, ca urmare a revarsarii peste mar­gini a cur­surilor sau bazinelor de apa, a ruperii dig­urilor sau malurilor sau a unei ingus­tari bruste si neast­ep­tate a cur­su­lui sau ca urmare a unor pre­cip­i­tatii abun­dente, top­irii ghetii sau zapezii.

Inundatie de la vecini

umezirea sau apari­tia unor scurg­eri de apa dintr-o inun­datie pro­dusa intr-un spatiu inve­ci­nat, care nu apartine asig­u­rat­u­lui, sit­uat la ace­lasi etaj sau la un etaj superior.



L

Locuinte

cladirile si alte con­struc­tii cu des­ti­natie loca­tiva, depend­in­tele aces­tora si con­struc­ti­ile anexe (exclu­siv val­oarea terenu­lui). Se con­sid­era ca fiind parte a con­struc­tiei: con­ductele de ali­mentare si de canalizare inte­rioare, obiectele san­itare, insta­la­tia elec­trica a con­struc­tiei, cor­purile de ilu­mi­nat inglo­bate in con­struc­tie, mate­ri­alele de placare fix­ate pe pereti, par­doseala, tavan, tavanele false.

Limita raspunderii

limita max­ima (suma) pana la care asig­u­ra­torul raspunde in cazul pro­duc­erii eveni­mentelor asigurate;



P

Perioada de asigurare

inter­valul de timp in care asig­u­ra­torul acopera riscurile asig­u­rate, cuprins intre ora 00:00 a zilei in care con­trac­tul de asig­u­rare intra in vigoare si ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pen­tru care s-a incheiat asig­u­rarea si s-au platit primele de asigurare.

Perioada de gratie

inter­valul de timp in care prima sau rata de prima sca­denta poate fi achi­tata fara ca sit­u­a­tia con­trac­tu­lui de asig­u­rare sa se mod­i­fice in acest interval;

Planseu

ansam­blul ele­mentelor care con­sti­tuie sep­a­rarea ori­zon­tala intre eta­jele cladirii, excluzand par­doselile si plafoanele.

Ploaie torentiala

pre­cip­i­tatie care incepe si se sfars­este brusc, cu schim­bari subite ale intensitatii;

Polita de asigurare

doc­u­men­tul sem­nat de asig­u­ra­tor si asig­u­rat, cuprin­zand datele de iden­ti­fi­care ale aces­tora, obiec­tul asig­u­rarii, sume asig­u­rate, prime de asig­u­rare, termene de plata ale primei de asig­u­rare, fran­size, alte ele­mente care probeaza incheierea con­trac­tu­lui de asigurare;

Prejudiciu

efec­tul neg­a­tiv suferit de o terta per­soana pagubita;

Prim risc absolut

forma de asig­u­rare prin care asig­u­ra­torul despagubeste in limita sumei respec­tive inscrisa in polita, fara apli­carea reg­ulii proportionalitatii.

Prima de asigurare

suma platita de asig­u­rat sau de con­trac­tan­tul asig­u­rarii in schim­bul asumarii de catre asig­u­ra­tor a oblig­atiei de plata a despagubirii/ ind­em­niza­tia de asig­u­rare la pro­duc­erea riscurilor acoperite;

Prabusire de teren

sur­pare brusca a terenu­lui, din cauze naturale;

Proportionalitate

prin­cipiu apli­cat in sit­u­a­tia in care suma asig­u­rata inscrisa in polita este mai mica decat val­oarea bunului respec­tiv la momen­tul pro­duc­erii eveni­men­tu­lui asig­u­rat; con­form aces­tui prin­cipiu, asig­u­ra­torul are drep­tul sa red­uca val­oarea despagu­birii pro­por­tional cu pro­cen­tul rezul­tat in urma rapor­tu­lui din­tre suma asig­u­rata in polita si val­oarea reala.



R

Risc asigurat

eveni­men­tul viitor, posi­bil dar incert, men­tionat in con­di­ti­ile de asig­u­rare, la pro­duc­erea caruia asig­u­ra­torul se obliga sa plateasca despagubirea;

Riscuri politice

paguba mate­ri­ala pro­dusa bunurilor asig­u­rate in tim­pul grev­elor, revoltelor si tul­burar­ilor civile;



S

Suma asigurata

suma max­ima pre­vazuta in con­trac­tul de asig­u­rare in limita careia asig­u­ra­torul plat­este despagu­birea la pro­duc­erea riscu­lui acoperit.

Supliment de asigurare

act adi­tional incheiat intre asig­u­ra­tor si asig­u­rat care mod­i­fica sau com­pleteaza con­trac­tul de asigurare.



T

Trasnet

descar­carea elec­trica lumi­noasa care se pro­duce intre un nor si sol sau obiecte aflate pe sol, pagubele producandu-se prin trans­ferul nemi­jlocit al efec­tu­lui asupra bunului asig­u­rat, chiar daca trasne­tul nu a fost urmat de incendiu;

Tornada

curent de aer sub forma de vartej cu axa ver­ti­cala sau putin incli­nata, in con­tact atat cu solul cat si cu norii, cu un diametru de peste 10 metri, in relatie cu o fur­tuna insotita de fulgere;

Tromba de aer

curent de aer sub forma de vartej cu axa ver­ti­cala sau putin incli­nata, in con­tact cu solul, cu un diametru de cel putin o jumatate de metru si maxim 10 metri, ce se formeaza in con­di­tii de soare, pe o vreme lin­is­tita sau moderata.

Tulburari civile

man­i­fes­ta­tii vio­lente, neor­ga­ni­zate, pre­lun­gite, nein­sotite de actiuni mil­itare, la care par­tic­ipa o masa mare de oameni avand un scop gen­eral, care ameninta sau comit acte de vio­lenta si dis­trug proprietati.

Terorism

o actiune, inclu­siv dar nefi­ind lim­i­tata la folosirea fortei sau a vio­len­tei si/ sau a amenin­tarii cu aceasta, al ori­carei per­soane sau grup de per­soane, care fie actioneaza pe cont pro­priu or in numele si/ sau in conex­i­une cu ori­care orga­ni­za­tie sau guvern, comisa pen­tru scop­uri politice, reli­gioase, ide­o­log­ice sau alte scop­uri sim­i­lare, inclu­siv inten­tia de a influ­enta un guvern si/ sau induc­erea unor amenin­tari pub­lice in acest scop.



U

Uragan

per­tur­batie atmos­fer­ica nat­u­rala, man­i­fes­tata inclu­siv prin vant cu viteza mai mare de 118 km/h;

Uzura

deprecierea cal­i­tatilor unui autovehicul/ bun asig­u­rat, sta­bilita in func­tie de vechime, intre­buintare si starea de intretinere a acestuia.

Utilizator

per­soana fiz­ica sau juridica ce folos­este autove­hicu­lul in baza unui con­tract (leas­ing, inchiriere, como­dat etc.)



V

Valoare de piata

pre­tul de pe piata locala ce ar putea fi obt­inut prin van­zarea autove­hicu­l­u­lui asig­u­rat in starea in care se afla acesta ante­rior pro­duc­erii riscu­lui asig­u­rat, in con­di­ti­ile unei piete nea­fec­tate de cazuri de forta majora; in lipsa unei piete locale se va lua in con­sid­er­atie piata cea mai apropi­ata unde se com­er­cial­izeaza autove­hicule similare;

Valoare de nou

val­oarea de com­er­cializare a autove­hiculelor noi la data incheierea asig­u­rarii (sta­bilita con­form fac­turilor, cat­aloagelor sau lis­telor de pre­turi com­mu­ni­cate de producatori);

Valoare reala

val­oarea obt­in­uta prin scaderea uzurii din val­oarea de nou; se obtine prin apli­carea coe­fi­cien­tu­lui de uzura (con­form grilei de eval­u­are a fiecarui asig­u­ra­tor) asupra val­orii de nou a autovehiculului;

Vandalism

actul comis inten­tionat si nejus­ti­fi­cat de o per­soana sau grup de per­soane prin care se aduc pagube mate­ri­ale bunurilor asigurate;

Vijelie

per­tur­batie atmos­fer­ica nat­u­rala, man­i­fes­tata inclu­siv prin vant cu viteza cuprinsa intre 60 km/h si 90 km/ h, inclusiv;

Vehicul

per­tur­batie atmos­fer­ica nat­u­rala, man­i­fes­tata inclu­siv prin vant cu viteza cuprinsa intre 60 km/h si 90 km/ h, inclusiv;

Tip auto
Marca
Vehiculul este
Nr. Inmatriculare
Mod de completare (exemplu) : CT03AGS
Capacitate cilindrica
Putere (KW)
Masa maxima (kg)